Obchodné podmienky

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.imperial-fishing.cz, ktorý prevádzkuje obchodná spoločnosť FVE Trading s.r.o., Hnězdenská 767/2a, 18100 Praha 8 – Troja, IČO: 29052262 DIČ: CZ29052262. Spisová značka C 163064 vedená u Městského soudu v Praze.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a upravujú vzťahy medzi FVE Trading s.r.o. , ako predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa. Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, všetko v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

– Spotrebiteľská zmluva je kúpna zmluva, zmluva o diele, prípadne iné zmluvy, pokiaľ sú zmluvnými stranami na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

– Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

– Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

– Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby s iným cieľom než na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

– Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci, nie spotrebiteľ“), je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá nakupuje výrobky či používa služby s cieľom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú, a Obchodným zákonníkom.

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.Xdomacnost.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, ako aj reklamačným poriadkom.

2. Na objednanie si zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár (všetky formulárom predpísané údaje a náležitosti) a objednávku odošle.

3. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim – spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ okamžite potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

4. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

5. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

6. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zjavné z týchto obchodných podmienok. Kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať a prípadne ju opraviť. Pred potvrdením objednávky je kupujúci vždy informovaný o celkovej a konečnej sume na úhradu.

7. Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť, a to telefonicky alebo e-mailom, a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a opis objednaného tovaru či služby.

8. Zmluva sa uzatvára v českom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho či kupujúceho, je možné zmluvu uzatvoriť aj v inom, pre strany zrozumiteľnom jazyku.

Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky na dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu alebo písomne na našej adrese.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Českej republiky, a zároveň riadne vybavený českými návodmi na obsluhu, záručnými listami a zoznamami pozáručných servisných stredísk, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

Podmienkou na naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. V jednotlivých, najmä cenovo náročnejších prípadoch, je predávajúci povinný uhradiť finančnú zálohu alebo uhradiť kúpnu cenu pred odoslaním tovaru. Cenovo náročnejším prípadom sa rozumie objednávka tovaru nad 600 EUR. Predávajúci si v týchto prípadoch vyhradzuje potvrdenie objednávky zo strany kupujúceho najlepšie osobne alebo telefonicky. Ak je kupujúci podnikateľ, má predávajúci v prípade, že ak v čase, keď bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, prípadne výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri opakovanom neprevzatí zásielky zo strany kupujúceho. Pred odstúpením je predávajúci vždy povinný informovať zákazníka o tejto skutočnosti.

Cena tovaru

Ceny sú platné v čase objednávky a sú konečné, t. j. vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ na získanie tovaru zaplatiť. Kupujúci má možnosť zoznámiť sa pred uskutočnením objednávky so skutočnosťou, ako dlho zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Spôsoby platby

- bankovým prevodom
PPri platbe bankovým prevodom počkajte na potvrdzovací e-mail, v ktorom nájdete informácie k platbe. Fyzické dodanie objednávky je možné uskutočniť až po pripísaní finančných prostriedkov na vyššie uvedený účet. Pri platbe bankovým prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo objednávky.

- na dobierku (v hotovosti pri prevzatí tovaru)
Tovar zaplatíte až pri jeho dodaní priamo doručovateľovi (Česká pošta, prípadne iný prepravca).

- v hotovosti pri osobnom odbere
Tovar zaplatíte pri jeho prevzatí na mieste osobného odberu.

- kreditnou kartou/prostred­níctvom PayPal
Na úhradu objednávky pred dodaním je možné využiť platbu cez internet kreditnou kartou alebo prostredníctvom PayPal.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednaný tovar vám zašleme poštou alebo iným spôsobom dopravy podľa vášho výberu nami ponúkaných možností. Cena poštovného/do­pravného sa môže vo zvláštnych prípadoch líšiť podľa hmotnosti objednaného tovaru či rozmerov zásielky. Balné neúčtujeme.

Prehľad cien dopravy Platba dobierkou Platba vopred Zdarma pri objednávke nad
InTime SK Kurýrní služba 3,75 EUR 3 EUR 130 EUR

V prípade nevyzdvihnutia zásielky kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo zvýšiť konečnú cenu objednávky o ďalšie poštovné pri opätovnom zaslaní objednávky.

6) DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je obvykle do 3 dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že nie je tovar z našej ponuky na sklade, bude zreteľne označený pojmom „nie je na sklade", resp. „vypredané“, „nedostupné“ – súčasne nie je možné vložiť tovar do košíka a objednať. Pri každom tovare uvádzame konkrétnu dodaciu lehotu vrátane údajov o dostupnosti na sklade.

Prevzatie tovaru

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, má povinnosť objednaný tovar prijať a prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis s doručovateľom. Pokiaľ zákazník zistí poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný okamžite kontaktovať prevádzkovateľa predajne.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, odporúčame tiež vyššie uvedený postup dodržať, predídete tým prípadným komplikáciám. Pokiaľ však kupujúci spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo uplatniť reklamáciu.

7) VRÁTENIE TOVARU A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru podľa platného § 53, ods. 7 Občianskeho zákonníka. Toto právo nie je primárne určené na riešenie reklamácie tovaru.

Pokiaľ sa tak rozhodne, musí prejav vôle o odstúpení od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci. Odporúčame tak urobiť najlepšie písomnou formou, ktorá zabezpečuje najmä preukázateľnosť vykonaného právneho úkonu, ktorým sa zmluva ruší. (adresa: FVE Trading s.r.o., David Fořt, Pod Mezí 326, 250 66 Zdiby – Brnky)

Spotrebiteľ je povinný odovzdať predávajúcemu nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebenia, pokiaľ možno v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom späť. Po prijatí vráteného tovaru vráti predávajúci kupujúcemu späť zodpovedajúcu sumu vopred dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 30 dní od účinnosti prejavu vôle kupujúceho (od doručenia odstúpenia od zmluvy).

Pri nesplnení uvedených podmienok môže uplatniť predávajúci voči spotrebiteľovi kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru. V prípade nedodržania lehoty na odstúpenie od zmluvy je tiež odstúpenie od zmluvy neplatné a spotrebiteľovi tým nevznikajú žiadne práva na vrátenie tovaru.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

 • na poskytovanie služieb, ak sa s ich plnením začalo so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia
 • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako aj na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo starnutiu
 • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil kupujúci ich originálny obal,
 • na dodávku novín, periodík a časopisov,
 • spočívajúcich v hre alebo lotérii.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec nie je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol vec do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho spotrebiteľa buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci spotrebiteľ pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Rozporom s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec nemá kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom opisované, alebo na základe nimi uskutočňovanej reklamy očakávané, prípadne kvalita a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov, nie je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a nezodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie veci uvádza alebo na ktorý sa vec obvykle používa.

9) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k vašej spokojnosti individuálnou dohodou s vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí skontrolovať tak, aby zistil prípadné chyby a poškodenia. Prípadné chyby je kupujúci povinný okamžite hlásiť predávajúcemu.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby.

Záruka sa nevzťahuje na:

 1. chyby vzniknuté bežným používaním
 2. nesprávnym použitím výrobku
 3. nesprávnym skladovaním

Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom, a táto sa prípadne ďalej predlžuje o lehotu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. Ak dôjde k výmene tovaru, začína plynúť nová záruka v dĺžke 24 mesiacov.

V prípade, že sa počas záručnej lehoty vyskytne chyba, má kupujúci, v závislosti od povahy tejto chyby, pri uplatnení záruky tieto práva:

 • ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru, ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné, a ak nie je taký postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • ak ide o chybu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu používaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
 • ak ide o chyby odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu používaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
 • ak ide o chyby neodstrániteľné, ktoré nebránia riadnemu používaniu veci a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

Postup pri reklamácii

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, písomne.

David Fořt, Pod Mezí 326, 250 66 Zdiby – Brnky, info@imperial-fishing.sk
 1. Tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu.

 2. Do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný podľa druhu výrobku či služby potrebný na odborné posúdenie chyby. Reklamácie vrátane odstránenia chyby musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci nedohodne so spotrebiteľom na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sa uchovávajú v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy, a to až do jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka vymazať z našej databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov neodovzdáva dodávateľ žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sa osobné údaje zákazníkov odovzdávajú v minimálnom rozsahu nutnom pre doručenie tovaru. Jednotlivé zmluvy prevádzkovateľ po uzavretí archivuje, a to v elektronickej forme, a sú prístupné iba prevádzkovateľovi predajne.

Odber aktualít e-mailom

Zadaním svojej e-mailovej adresy potvrdzujem, že súhlasím so zasielaním informácií o novinkách a akciách na xdarceky.sk. Zasielanie informácií je možné kedykoľvek zrušiť, newslettery obsahujú odkaz na priame odhlásenie tejto služby. E-mailová adresa bude slúžiť výhradne na vyššie zmienený účel a nebude v žiadnom prípade poskytnutá tretej strane.

Ostatné ustanovenia

Elektronická evidencia tržieb

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. Potvrdenie o zaevidovaní prijatej platby, vykonané prostredníctvom platobnej brány, bude odoslané na email uvedený v objednávke.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť 10. 10. 2010. Zmeny obchodných podmienok a reklamačného poriadku sú vyhradené.

Tieto obchodné podmienky konzultovalo SOS – Združenie obrany spotrebiteľov, o. s.

(www.spotrebitele.info). To potvrdzuje udelené jedinečné logo SAOP o vykonaní SOS – Spotrebiteľského auditu obchodných podmienok, ktoré nájdete na http://www.spotrebitele.info/audit/audit.php. V prípade nejasností týkajúcich sa týchto obchodných podmienok môžete SOS kontaktovať elektronicky na http://www.spotrebitele.info/…taz_saop.php alebo telefonicky na poradenskej linke SOS 900 08 08 08 (8 Kč/min.).

Vašu spokojnosť s nákupom zaisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame vždy, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných informácií alebo neodvoláte svoj skôr urobený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho tržného postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vaui e-mailovú adresu.

Vytvorením objednávky, popýtaním, zakúpením či žiadosťou o služby tiež súhlasíte s naplnením práv a povinností vyplývajúcich z nariadenia o ochrane osobných údajov tiež GDPR. Viac informácií TU

Menu

volajte +420 731 613 162

Náš web potrebuje k svému správnemu fungovaniu súbory cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s ich používaním. Viac informácií o nastavení tu.